Regulamin Lublin

Polskie Stowarzyszenie Wrak Race

REGULAMIN ZAWODÓW WRAK ATAK LUBLIN

Spis treści

 1. Cel organizacji zawodów

 1. Doskonalenie techniki jazdy, zachowania się w trudnych sytuacjach drogowych.

 2. Organizowanie działalności rozwijającej wśród społeczeństwa wiedzę i kulturę motoryzacyjną.

 3. Działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa drogowego.

 4. Integrowanie środowiska automobilistów.

 1. Wymagania dotyczące pojazdów uczestniczących w zawodach

 1. Do udziału w zawodach dopuszczone są wszystkie samochody osobowe o masie własnej nie przekraczającej 2,0 t.

 2. Do udziału w zawodach dopuszczone będą tylko pojazdy z napędem na jedną oś.

 3. Wartość handlowa pojazdu biorącego udział w zawodach nie może przekroczyć 1000,00 zł.

 4. W przypadku gdy wartość pojazdu przekracza wartość wyrażoną w pkt. 3 organizator ma prawo odmówić załodze startu w zawodach. W  powyższej sytuacji organizator nie ma obowiązku zwrotu wpisowego.

 5. Z udziału w zawodach wykluczone są pojazdy typu kabriolet, wszelkiego rodzaju busy, vany oraz pojazdy posiadające instalację gazową.

 6. Dodatkowe wymogi dotyczące pojazdów biorących udział w zawodach określa załącznik nr 1 do regulaminu.

 1. Uczestnicy zawodów

 1. Załoga biorąca udział w zawodach składa się z kierowcy i pilota bądź samego kierowcy.

 2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w zawodach „WRAK ATAK” jest ukończenie przez uczestników 18 roku życia oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

 3. Zarówno kierowca jak i pilot są zobowiązani korzystać podczas zawodów z kasków posiadających homologację drogową lub FIA. Niezbędnym wymogiem są również zapięte pasy (od momentu uruchomienia pojazdu do momentu zakończenia wyścigu).

 4. Osobę pilota należy wskazać najpóźniej w dniu zawodów.

 5. Zaleca się stosowanie systemów chroniących szyję, kręgosłup oraz stosowanie odzieży trudnopalnej.

 1. Zgłoszenia oraz wpisowe

 1. Zawodnicy chcący wziąć udział w zawodach „WRAK ATAK LUBLIN” powinni dokonać zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.wrakatak.pl), lub wypełnić zgłoszenie w dniu zawodów.

 2. Wraz z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego należy dokonać wpłaty wpisowego zgodnie z informacją wysłaną w wiadomości e-mail potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia.

 3. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić dowolną ilość samochodów biorących udział w wyścigach, za które należy dokonać wpłaty równej wartości „wpisowego”.

 4. Zgłoszenia oraz wpłaty będą również przyjmowane w dniu zawodów, w biurze zawodów do godziny 9.00.

 5. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia przez organizatora wpłacone wpisowe zostanie zwrócone na wskazany rachunek przez zgłaszającego.

 1. Lista załóg

 1. Na liście załóg może znaleźć się dowolna liczba załóg.

 2. Załogę stanowi kierowca i pilot, bądź sam kierowca.

 3. Kierowcą jest osoba wpisana w zgłoszeniu o którym mowa w dziale IV pkt 1 w polu „kierowca”.

 4. W razie wątpliwości co do wieku uczestników lub ich zdolności do czynności prawnych Organizator ma prawo żądania okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek.

 5. O pierwszeństwie wpisu na listę załóg decyduje kolejność zaksięgowania na rachunku bankowym organizatora wpłaconego wpisowego.

 6. Organizator sporządza listę załóg na podstawie otrzymanych zgłoszeń po uprzedniej weryfikacji danych, o których mowa w dziale IV pkt 1.

 7. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia bez konieczności podawania przyczyny.

 8. W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia, o której mowa w pkt. 5 wpłacone wpisowe podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy.

 1. Zasady rywalizacji

 1. W dniu zawodów zostaną wylosowane grupy nie większe niż po 15 załóg w każdej.

 2. Szczegóły dotyczące losowania zostaną określone w dniu zawodów.

 3. Każda grupa startuje dwukrotnie. Pojedynczy wyścig trwa od 10 do 15 minut, w czasie których należy pokonać jak największą ilość okrążeń toru.

 4. W pierwszym wyścigu kolejność załóg na starcie jest ustalana w drodze losowania.

 5. Do kolejnego etapu przechodzi połowa załóg, lub polowa + 1 w przypadku nieparzystej liczby załóg z każdej grupy, na podstawie ilości przejechanych okrążeń toru.

 6. W przypadku większej ilości załóg z taką samą ilością okrążeń toru liczy się kolejność przejazdu przez linię mety.

 7. Wśród załóg które przeszły do kolejnego etapu zostaną wylosowane nowe grupy, a ilość przejechanych okrążeń liczona jest od nowa;

 8. Czas trwania rundy ćwierćfinałowej, półfinałowej i finałowej ustalany jest w dniu zawodów.

 9. Organizator pełni funkcję sędziego oraz kontroluje przebieg zawodów. Wszystkie decyzje wydane przez Organizatora podczas zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 1. Przebieg i bezpieczeństwo zawodów

 1. W czasie przejazdu zabrania się wysiadania z auta które uległo awarii chyba, że uległo zadymieniu, doszło do zapłonu, lub innej awarii zagrażającej życiu kierowcy i pilota.

 2. Dopuszcza się rozpychanie, wypychanie pojazdem innych zawodników w granicach rozsądku.

 3. Nagminne taranowanie innych pojazdów może spowodować wykluczenie z zawodów. Decyzję podejmuje komisja sędziowska.

 4. W trakcie zawodów zabrania się:

  • Jazdy pod wpływem alkoholu;

  • Wyjazdu poza tor lub park maszyn;

  • Uderzania w stojące pojazdy;

  • Wypinanie pasów oraz ściągania kasków na torze;

  • Niszczenie zieleni;

  • Zmiany samochodu podczas zawodów;

  • Wyjazdu poza teren imprezy;

  • Skracania toru jazdy oraz ścinania zakrętów poza wyznaczone linie.

 1. Po zakończonym wyścigu wszystkie załogi są zobowiązane udać się do parku maszyn.

 2. Naprawy pojazdów można dokonać tylko i wyłącznie na terenie parku maszyn lub w trakcie trwania wyścigu w specjalnie przygotowanym punkcie serwisowym wyznaczonym przez organizatora.

 3. Na terenie parku maszyn obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h.

 4. Zawodnicy zobowiązani są do dbania o czystość i porządek w parku maszyn.

 5. Łamanie regulaminu w/w rozdziału może być karane przez sędziego odjęciem okrążenia lub wykluczeniem z zawodów.

 1. Sygnalizacja ostrzegawcza i informacyjna

 • SZACHOWNICA – rozpoczęcie oraz zakończenie wyścigu;

 • Flaga ŻÓŁTA – niebezpieczeństwo, zwolnij zachowaj ostrożność, zakaz wyprzedzania na odcinku od flagi do kolejnego sędziego, chyba, że ten również sygnalizuje niebezpieczeństwo;

 • Flaga CZERWONA – zakaz poruszania się po torze, bezwzględny nakaz zatrzymania pojazdu;

 • Flaga CZARNA – dyskwalifikacja zawodnika, konieczność zjechania z trasy.

Za nie stosowanie się do w/w sygnalizacji zawodnik może mieć odjęte okrążenie, bądź zostać zdyskwalifikowany.

 1. Nagrody

 1. Nagrody przyznawane są za:

 • Zajęcie miejsc 1-3;

 • Najlepszą stylizację pojazdu;

 • Zwycięstwo w klasyfikacji Fair Play;

 • Widowiskową jazdę;

 • Zajęcie najwyższego miejsca przez kobietę – uczestnika zawodów;

 • Nagroda Publiczności.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Pojazd pozostawiony na terenie zawodów należy zabrać najpóźniej w dniu następnym do godziny 12:00, chyba, że zostanie ustalona inna data i godzina z Organizatorem;

 2. W przypadku pozostawienia pojazdu na terenie zawodów po wyznaczonym terminie, organizator ma prawo uprzątnąć i z utylizować pojazd, bez zgody właściciela, a właściciel nie będzie rościł żadnych praw do wraku;

 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub utracone w trakcie trwania imprezy;

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe w czasie dojazdu i powrotu
  z organizowanej imprezy;

 5. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność;

 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za kolizje i wypadki na trasie zawodów;

 7. W trakcie trwania zawodów uczestnicy mają obowiązek do przestrzegania poleceń sędziów, organizatora oraz służb porządkowych;

 8. Niestosowanie się do postanowień regulaminu może spowodować nałożenie kary lub dyskwalifikację z zawodów;

 9. Wszelkie kwestie sporne należy wnosić na piśmie do biura zawodów. W przypadku niezachowania formy pisemnej kwestie sporne nie będą rozpatrywane.

 10. Uczestnicy zawodów mają obowiązek bezwzględnego przestrzegania regulaminu.

 11. Uczestnicy zawodów „Wrak Atak” wypełniając elektronicznie formularz zgłoszeniowy lub
  w biurze zawodów:

 • oświadczają, że zapoznali się z regulaminem i będą go bezwzględnie przestrzegać;

 • oświadczają że zrzekają się wszelkich roszczeń wobec Organizatora, Sponsorów, uczestników, pełnomocników, organów władzy, wz

 • udzielają Polskiemu Stowarzyszeniu Wrak Race oraz współorganizatorom, partnerom i sponsorom zawodów nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z ich wizerunkiem/wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i filmów, za pośrednictwem dowolnego medium w celach związanych wyłącznie z niekomercyjną działalnością prowadzoną przez w/w organizacje w szczególności
  w związku z promocją kolejnych zawodów.

 • Oświadczają że są pełnoletni i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz że zapoznali się z powyższą treścią i w pełni ją rozumieją.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Załącznik nr 1

do Regulaminu zawodów „Wrak Atak”

Lublin, dn. 20.09.2019 r.

Preludium:
Organizator w ramach prowadzonych zawodów, wyróżnia dwie kategorie pojazdów biorących w nich udział. Podział grup organizator rozumie według przyjętych definicji, tzn.:

1.grupa „BASIC” pojazdy seryjne/ fabryczne w których nie przeprowadzono żadnej ingerencji w karoserię.
Przeróbkami dopuszczonymi przez Organizatora w ramach kategorii jest:
Przeniesienie układu chłodzenia (chłodnica + wentylator) inne miejsce niż fabryczne, przy czym umieszczenie w/w zestawu za siedzeniami obliguje do zastosowania ścianki działowej rozdzielającej załogę od wspomnianego układu chłodzenia.

2.grupa „MAD MAX” pojazdy seryjne/ fabryczne w których przeprowadzono ingerencję w karoserię, potocznie zwane „wzmocnieniami”. Pojazdy mechaniczne o których mowa muszą spełniać wszystkie wymogi ogólne oraz szczegółowe dla kategorii, a w tym pojazd nie może posiadać :
– wystających, ostrych elementów (niezależnie od tego czy mieszczą się w obrysie),
– dodatkowych wzmocnień wystających poza obrys auta

Przed rozpoczęciem zawodów, mechanik zawodów wraz z osobą z ramienia organizatora dokonuje „odbioru pojazdów”, tzn. dokonuje weryfikacji dostosowania pojazdu do regulaminu zawodów. Jeżeli uzna jego naruszenie, może poprosić załogę o dostosowanie pojazdu do regulaminu pod rygorem usunięcia z zawodów.
Jeżeli komisyjnie (mechanik zawodów wraz z osobą z ramienia organizatora) uznane zostanie rażące naruszenie postanowień regulaminu zawodów a naruszenia te nie będą możliwe do momentu rozpoczęcia zawodów Orgnanizator ma prawo omówić uczestniczenia ekipie wraz z pojazdem w zawodach. Analogicznie wygląda sytuacja w której załoga odmówi usunięcia elementów naruszających regulamin zawodów.

WYMOGI OGÓLNE:
Zaleca się montaż klatki bezpieczeństwa (klatka, półklatka, kabłąk kabotażowy) wewnątrz pojazdu.
W przypadku braku szyby czołowej dopuszcza się montaż siatki zabezpieczającej w/w miejscu.

OPONY:
⦁ Do wyścigu dopuszcza się używanie opon standardowych „drogowych” i bieżnikowanych oraz nacinanych.
⦁ Obowiązuje zakaz używania opon ciągnikowych, terenowych, oraz kładowych chyba, że organizator postanowi inaczej.
⦁ Obowiązuje kategoryczny zakaz używania opon z kolcami, z wkręconymi, śrubami lub inaczej zmodyfikowanych oraz łańcuchów śniegowych pod rygorem wykluczenia. Decyzja organizatora.
Pojazd biorący udział w zawodach MUSI posiadać:
⦁ Prawidłowo zamocowane oraz sprawne pasy bezpieczeństwa;
⦁ Prawidłowo zamocowany fotel kierowcy oraz fotel pasażera (w przypadku załóg dwu osobowych).
Światło „STOP” zamocowane w bardzo dobrze widocznym miejscu, np. pod dachem; 
⦁ Zamontowaną gaśnicę w pojeździe w miejscu łatwo dostępnym dla załogi pojazdu.
⦁ Sprawny układ kierowniczy oraz hamulcowy.
⦁ Prawidłowo zamontowany- zamocowany (nieprzemieszczający się ) akumulator,
⦁ Szczelne układy z płynami.
⦁ Widoczne numery startowe ze wszystkich stron auta. Niedopuszczalna jest podwójna numeracja.
⦁ Naklejki przekazane przez organizatora.
Szyby boczne przednie zamknięte lub zdemontowane. W przypadku braku należy zamontować siatki bezpieczeństwa.

⦁ Dodatkowe uchwyty na linkę holowniczą z przodu i z tyłu pojazdu, które nie mogą wystawać poza obrys samochodu.
⦁  Pojazd NIE MOŻE posiadać:
⦁ Wystających dodatkowych ostrych elementów poza obrys auta.
⦁ Świateł przednich, świateł tylnych, migaczy, i innych szklanych elementów.
⦁ Widocznych wycieków płynów ustrojowych.
⦁ Dodatkowych wzmocnień wystających poza obrys auta.
⦁ Haka holowniczego (powinien być zdemontowany lub odcięty).
⦁ Butli gazowej (musi być zdemontowana).
⦁ Luźno położonych zbędnych elementów wewnątrz auta.
⦁ Należy zdemontować tablice rejestracyjne, kołpaki oraz ostre elementy wystające poza obrys auta
⦁ Szyby tylnej oraz tylnych bocznych.
⦁ Auto może posiadać:
⦁ Stylizację według uznania załogi pojazdu, która weźmie udział w konkursie na najlepszą stylizację pojazdu.
⦁ Przeniesioną chłodnicę w inne miejsce pojazdu, a w przypadku montażu wewnątrz auta musi być odgrodzona od kierowcy i pilota.
⦁ Dodatkowe wzmocnienia zderzaka przedniego jednak nie może ono wystawać poza obrys pojazdu.
⦁ Klatkę bezpieczeństwa (zalecany montaż).

Na prośbę organizatora, sędziego, mechanika zawodów należy usunąć z pojazdu wskazane elementy (nie dostosowanie się może być karane lub grozić dyskwalifikacją)