Walne Zebranie Wyborcze

W imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wrak Race

zapraszamy

na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się

w dniu 26 października 2019 roku o godzinie 16:00

(II termin 16:15)

w Sali Konferencyjnej LSS „SPOŁEM”

przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15 w Lublinie

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie Zebrania – Grzegorz Pietrzak.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania

3. Wybór Protokolanta.

4. Stwierdzenie ważności zebrania.

5. Przedstawienie porządku obrad.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania.

8. Przedstawienie informacji z pracy Zarządu za rok 2019.

9. Odwołanie Członków Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wrak Race;

10. Odwołanie Członków Komisji Rewizyjnej;

11.Podjęcie uchwały o zakończeniu kadencji;

12.Wybór Zarządu Stowarzyszenia.

13. Wybór Komisji Rewizyjnej

14. Dyskusja

15. Zamknięcie posiedzenia.

Prosimy o emailowe potwierdzenie uczestnictwa w zebraniu do dnia 25 października 2019 roku pod

adresem biuro@wrakatak.pl.

Z poważaniem